About
Th?ng tin c?ng ty

S?n ph?m c?ng ty: dòng máy làm kh?u trang t? ??ng, dòng máy làm kh?u trang v?i kh?ng d?t, dòng máy làm kh?u trang y t?/ ch?ng b?i ch?ng khói s??ng, dòng máy làm kh?u trang ph?ng/ l?p th?, dòng máy làm kh?u trang t? ??ng hình c?c/ g?p/ (hình ch? C)/ hình m? v?t, hình thang, d?ch v? b?o trì máy làm kh?u trang, nang c?p và l?p l?i ph?n m?m, th? tr??ng linh ki?n máy làm kh?u trang, 8 dòng s?n ph?m l?n có ??n hàng tr?m m?u m? khác nhau. ??ng th?i, còn có th? giúp cho ng??i tiêu dùng ch? t?o các lo?i thi?t b? chuyên d?ng kh?ng theo tiêu chu?n, th?a m?n nhu c?u các khách hàng khác nhau ??i v?i ??c tr?ng c?a s?n ph?m, ??t uy tín khá cao ? th? tr??ng trong và ngoài n??c, giành ???c s? ?u ái và h?p tác c?a các doanh nghi?p n?i ti?ng. S?n ph?m ngoài ???c bán ch?y trên toàn qu?c còn ???c xu?t kh?u sang ?n ??, Nga, Brazil, Malaysia, Ba Lan, Nam Phi, úc và ??ng ??o các khu v?c và các n??c n?m chau.

Quét m? ?? theo d?i

??a ch?: s? 1, ???ng s? 7, khu c?ng nghi?p H? Biên Ngan Thành, th? tr?n Tr??ng An, thành ph? ??ng Ho?n, t?nh Qu?ng ??ng, Trung Qu?c
?i?n tho?i: +86 153 6287 8007
Copyright2017 C?ng ty TNHH Máy móc Thi?t b? Bang Ngan

ICP證:粵ICP備17139712號


官方微信

日本不卡a∨在线_日本α片免费视频_国产一级肉片免费_h日本动漫电影免费观看